فایلها

توجه: به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد حسابداری می رساند که استاد راهنما یا مشاور پایان نامه الزاما باید از استادان گروه حسابداری واحد فیروزکوه باشد. دانشجویانی که به دلیل انتخاب موضوعات خاص، یا به دلیل باز نبودن کد مایل به انتخاب استاد خارج از گروه حسابداری هستند، باید پیش از هرگونه مذاکره با استاد مورد نظرشان، تایید مدیر تحصیلات تکمیلی گروه حسابداری را اخذ نمایند
 
توجه:  دانشجویان محترمی که تمایل به ارائه مقاله ،مستخرج از پایان نامه خود را دارند.لطفا" فرم تعیین ارزش نمره نهایی مقاله را حتما"مطالعه فرمایید.
 

 

تست